BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
2838
Hôm qua:
2970
Tuần này:
22599
Tháng này:
65298
Tất cả:
1721055

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

QĐ Kết quả xét tuyển.pdf

   

      SỞ Y TẾ THAH HÓA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐK QUAN HÓA                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
       
 


      Số:  44/QĐ-BVQH                            Quan Hóa, ngày   28  tháng  01  năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức; lao động hợp đồng theo

Nghị đinh số 68/2000/NĐ-CP Bệnh viện đa khoa Quan Hóa

 
   
 


 GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

 

          Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UB ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh  Hóa quản lý; căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 12/4/2017;

Căn cứ phương án số 401/PA-BVQH ngày 03/12/2020 của BVĐK huyện Quan Hóa về việc tuyển dụng viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

Căn cứ công văn số 16761/UBND - THKH ngày 30/ 12 /2020 của  Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa;

Căn cứ biên bản bàn giao kết quả kỳ xét tuyển viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 26/01/2021;

Xét đề nghị của Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng xét tuyển

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021;  gồm 38 thí sinh (ba mươi tám)

(chi tiết kết quả điểm thi theo danh sách đính kèm Quyết định này) DIEM THI 2021.pdf

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021; Trưởng phòng Tổ chức HC; Trưởng các khoa, phòng, bộ phận có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận :                                                                                 GIÁM ĐỐC

- Như Điều 1QĐ;

- Lưu: VT, TCHC.                                                                                            ( Đã ký )

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                             Nguyễn Xuân Lợi

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h