BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1733
Hôm qua:
3949
Tuần này:
1733
Tháng này:
1733
Tất cả:
1529566

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2021

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2021

 

  BỆNH VIỆN ĐK QUAN HÓA                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 


       Số:  15 /QĐ-HĐXT                                                     Quan Hóa, ngày  12  tháng 01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức;

 lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

     

                                                        
 

 

 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 

          Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UB ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh  Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 12/4/2017;

Căn cứ phương án số 401/PA-BVQH ngày 03/12/2020 của BVĐK huyện Quan Hóa về việc tuyển dụng viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

Căn cứ biên bản chốt thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 7/01/2021;

Xét đề nghị của thư ký Hội đồng xét tuyển

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển gồm 39 người (có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Điều 3. Các ông (bà) Trưởng ban sát hạch, Trưởng ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Trưởng ban giám sát Bệnh viện đa khoa Quan Hóa và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận :                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Như Điều 3QĐ;

- Lưu: VT- HĐXT                                                                                ( Đã Ký )

 

 

 

                                                                                                            GIÁM ĐỐC                                                                                                        

                                                                                                   Ths: Nguyễn Xuân Lợi

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h