BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1996018

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BCĐ, ĐỘI PHẪU THUẬT, ĐỘI VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BVĐK HUYỆN QUAN HÓA

 
   
 


          Số: 137 /QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 


       Quan hóa, ngày   11   tháng  5  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai

Và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

 
   
 

 


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

 

- Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc: Triển khai công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020;

- Căn cứ Phương án số 1058/PA-SYT ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở y tế Thanh Hóa V/v triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế Thanh Hóa năm 2020;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  năm 2020 BVĐK huyện Quan Hóa:

(Có danh sách BCH kèm theo)

Điều 2. Ban chỉ chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  có trách nhiệm xây dựng Phương án PCTT, TKCN năm 2020 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai nhiệm vụ, kiểm tra công tác chuẩn bị đến từng bộ phận có liên quan. Điều động lực lượng tham gia ứng phó khi có thiên tai, thảm họa sảy ra;

Điều 3. Các Khoa, Phòng trong Bệnh viện đa khoa Quan Hóa và các cá nhân trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ./.

 

Nơi nhận:

- Sở y tế ( Báo cáo);                                                                                         

- VP UBND Huyện ( Báo cáo);

- Ban chỉ đạo  (Chỉ đạo, T/hiện);

- Phòng y tế huyện (B/c);                                            
 - Lưu KHTH.                                                                                 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

( Đã ký )

 

 

 

Nguyễn Xuân Lợi

 

 

DANH SÁCH

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

( Kèm theo QĐ số: 137/QĐ-BV ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc bệnh viện)

 

STT

Họ và Tên

Thành phần

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Lợi

Trưởng ban

0912309369

 

2

Nguyễn Xuân Lương

Phó ban trực

0985.635.164

 

3

Phan Văn Kiên 

Ban viên

0987481776

 

4

Hà Văn Duyệt

Ban viên

0339832227

 

5

Nguyễn Văn Lĩnh

Ban viên

0945828098

 

6

Trịnh Thị Hương

Ban viên

0968346916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BVĐK HUYỆN QUAN HÓA

         

        Số: 138/QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


          Quan hóa, ngày   11  tháng  5  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Đội phẫu thuật, cấp cứu phòng, chống thiên tai

Và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

 
   
 

 


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

 

- Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc: Triển khai công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020;

- Căn cứ Phương án số 1058/PA-SYT ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở y tế Thanh Hóa V/v triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế Thanh Hóa năm 2020;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Đội phẫu thuật phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  năm 2020 BVĐK huyện Quan Hóa:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Đội phẫu thuật phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  có trách nhiệm sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động, tham gia phẫu thuật cấp cứu khi có người bị nạn chuyển đến theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy;

Điều 3. Các ông,bà có tên  trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ./.

 

Nơi nhận:

- Sở y tế ( Báo cáo);                                                                                         

- VP UBND Huyện ( Báo cáo);

- Ban chỉ đạo  (Chỉ đạo, T/hiện);

- Phòng y tế huyện (B/c);                                            
 - Lưu KHTH.                                                                                 

 

 

   GIÁM ĐỐC

 

 

( Đã ký )

 

 

 

  Nguyễn Xuân Lợi

 

 

 

DANH SÁCH

Đội phẫu thuật phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

( Kèm theo QĐ số:138 /QĐ-BV ngày  11  tháng 5 năm 2020  của Giám đốc bệnh viện)

 

 

STT

Họ và Tên

Thành phần

Số điện thoại

Ghi chú

2

Lương văn Đậm

Đội trưởng

0972829719

 

3

Hoàng Anh Đức

Thành viên

0987636655

 

 

Võ Văn Sơn

Thành viên

0986434387

 

4

Hà văn Khuynh

Thành viên

0988635023

 

5

Phạm Thị Liên

Thành viên

0372858686

 

6

Phạm thị Giang

Thành viên

0918064515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BVĐK HUYỆN QUAN HÓA

         

          Số: 138 a /QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 


          Quan hóa, ngày   11  tháng  5  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Đội vận chuyển, cấp cứu phòng, chống thiên tai

Và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

 
   
 

 


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

 

- Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc: Triển khai công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020;

- Căn cứ Phương án số 1058/PA-SYT ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở y tế Thanh Hóa V/v triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế Thanh Hóa năm 2020;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Đội vận chuyển, cấp cứu phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  năm 2020 BVĐK huyện Quan Hóa;

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Tổ vận chuyển, cấp cứu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  có trách nhiệm sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động, tham gia cấp cứu người bị nạn và vận chuyển cấp cứu theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy;

Điều 3. Các ông,bà có tên  trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ./.

 

Nơi nhận:

- Sở y tế ( Báo cáo);                                                                                         

- VP UBND Huyện ( Báo cáo);

- Ban chỉ đạo  (Chỉ đạo, T/hiện);

- Phòng y tế huyện (B/c);                                                                  
 - Lưu KHTH.                                                                                 

 

 

     GIÁM ĐỐC

 

 

 

( Đã ký )

 

 

 

Nguyễn Xuân Lợi

 

 

 

DANH SÁCH

Đội vận chuyển, cấp cứu PCTT và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

( Kèm theo QĐ số: 138 a /QĐ-BV ngày  11   tháng 5 năm 2020  của Giám đốc bệnh viện)

 

 

STT

Họ và Tên

Thành phần

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lữ Hồng Nam

Đội trưởng

0388504424

 

2

Vi Văn Trường

Thành viên

0979998116

 

3

Phạm văn Linh   

Thành viên

0985645996

 

4

Nguyễn việt Hà

Thành viên

0386803417

 

5

Hà Văn Duyệt

Thành viên

0339832227

 

6

Đặng Xuân Hồng

Thành viên

0966197999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h