BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1937
Hôm qua:
3949
Tuần này:
1937
Tháng này:
1937
Tất cả:
1529770

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2021

                                                                                                          

BỆNH VIỆN ĐK QUAN HÓA

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  14 /TB - HĐXT

      Quan Hóa, ngày  12  tháng 01 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Bệnh viện đa khoa Quan Hóa

       

Căn cứ Nghị định số 115/2012/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Căn cứ văn bản số 16761 /UBND-THKH ngày 30 tháng  11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP thuộc bệnh viện đa khoa Quan Hóa  năm 2020; Căn cứ phương án số 401 /PA-BVĐK ngày 3/ 12 /2020 của Bệnh viện đa khoa Quan Hóa về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Quan Hóa thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức; cụ thể như sau:

+Số thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển gồm: 39 người. Trong đó:

- Vị trí Bác sĩ hạng III: 02 người

- Vị trí Dược sĩ hạng IV : 05 người

- Vị trí Điều dưỡng hạng IV : 23 người

- Vị trí  Kỹ thuật y hạng IV: 02 người       

- Vị trí Kế toán  (06.031): 04 người

- Vị trí chuyên viên (01.003): 01 người

+ Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP; 02 người:

- Vị trí sửa chữa điện nước, sửa chữa bảo trì trang thiết bị: 01 người;

- Vị trí Bảo vệ: 01 người; (có Danh sách cụ thể kèm theo)

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Quan Hóa thông báo để các thi sinh có liên quan đăng ký xét tuyển biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐXT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

                                    ( Đã ký )

 

 

 GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Lợi

  

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h