BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1985
Hôm qua:
3949
Tuần này:
1985
Tháng này:
1985
Tất cả:
1529818

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

THÔNG BÁO LẠI THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2021

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

BỆNH VIỆN ĐK QUAN HÓA

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  26 /TB - HĐXT

     Quan Hóa, ngày 22  tháng 01 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

V/v Lùi thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức

       

  Thực hiện Phương án số 401 /PA-BVĐK ngày 03 / 12 /2020 của Bệnh viện đa khoa Quan Hóa về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số 08/QĐ-HVQH ngày 11/01/2021 của Bệnh viện Quan Hóa về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa Quan Hóa;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Quan Hóa thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức phỏng vấn: ngày 26 - 27/01 /2021

- Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 26/01/2021.

2. Địa điểm phỏng vấn: Tại 02 hội trường tầng II (A); (B)  nhà Hành chính- Dược Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa.

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Quan Hóa thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các thí sinh tham dự xét tuyển biết và thực hiện./.

Ghi chú: thời gian học nội quy, quy chế xét tuyển được tổ chức vào hồi 15 giờ ngày 22 /01/2021 tại hội trường lớn Bệnh viện đa khoa Quan Hóa.

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐXT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Lợi

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h