BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1752
Hôm qua:
3949
Tuần này:
1752
Tháng này:
1752
Tất cả:
1529585

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2021

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐK QUAN HÓA

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 13 /TB - HĐXT

    Quan Hóa, ngày  12  tháng 01 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức

Bệnh viện đa khoa Quan Hóa

       

  Thực hiện Phương án số 401/PA-BVĐK ngày 03/12 /2020 của Bệnh viện đa khoa Quan Hóa về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số   08 /QĐ – BVQH ngày 11 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa Quan Hóa;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Quan Hóa thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  Phỏng vấn.

2. Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 4 phần, trong đó:

- Phần 1: Kiến thức chung về viên chức. (30 điểm, 06 câu mỗi câu 5 điểm)

- Phần 2: Kiến thức chung về chuyên ngành (30 điểm, 06 câu mỗi câu 5 điểm)

- Phần 3: Kiến thức chung về vị trí việc làm (30 điểm, 06 câu mỗi câu 5 điểm)

- Phần 4: Câu hỏi mở (10 điểm)

Đề phỏng vấn chấm theo thang điểm 100, thang điểm trong đáp án chi tiết đến 5 điểm)

3. Nội dung ôn tập.

I. PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG VỀ VIÊN CHỨC:

1. Chương II, Chương III, Chương IV Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

2.  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2119 của Bộ Nội sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế.

6. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

II.  KIẾN THỨC CHUNG CHUYÊN NGÀNH:

( Tài liệu dùng chung cho tất cả các thí sinh )

          -  Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009

          -  Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

          -  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH 13 ngày 13/6/2014.

III.  KIẾN THỨC CHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

          1. Bác sĩ:

- Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT;

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm Y tế;

- Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT;

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

          2. Điều dưỡng (ĐH, CĐ, TH):

- Thông tư số 07/2011/TT-BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  -  Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

  - Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

3. Kỹ thuật Y

          - Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh.

-  Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày  01/7/2016 của Chính phủ về Quy định bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

  -  Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

          - Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh;

  - Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

4. Chuyên ngành Dược:

-  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

-  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược số 105/2016/QH13

-  Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt;

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

5. Tài chính, Kế toán:

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Kế toán.

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp lập.

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

- Thông tư số 77 /2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

6. Chuyên viên tổ chức, hành chính, nhân sự:

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

- Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành : Hành chính, tài chính- ngân hàng;

- Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định về báo cáo thống kê và quản lý Hồ sơ viên chức;

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và ôn tập./.

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐXT.  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Lợi

 

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h