BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1859
Hôm qua:
3949
Tuần này:
1859
Tháng này:
1859
Tất cả:
1529692

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 2020

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK QUAN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:  404 /TB - BVQH

    Quan Hóa, ngày  04 tháng 12 năm 2020

                                                                  

 

                                                                                                                                     THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức, HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Của Bệnh viện đa khoa Quan Hóa

       

Căn cứ văn bản số 16761 /UBND -THKH ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP thuộc bệnh viện đa khoa Quan Hóa năm 2020; Phương án tuyển dụng số 401 /PA-BVQH ngày 03 /12 /2020 của Bệnh viện đa khoa Quan Hóa về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

        Bệnh viện đa khoa Quan Hóa thông báo tuyển viên chức, Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 cụ thể như sau:

        1.Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

a,  Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

b, Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

          - Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

           + Bác sĩ hạng  III (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng)

+ Dược sĩ hạng IV (mã số V.08.08.23): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng dược

 + Điều dưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng  chuyên ngành điều dưỡng.

 + Hộ sinh hạng IV (mã số V.08.06.16): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi.

 

+ Kỹ thuật viên y hạng IV (mã số V.08.07.19): Yêu cầu tt nghiệp cao đẳng  chuyên ngành kỹ thuật viên xét nghiệm.

+ Chuyên viên (mã số 01003): Yêu cầu tốt nghiệp đại học Hành chính, đại học Tài chính Ngân hàng, chuyên ngành tài chính ngân hàng   

          + Đại học kế toán (mã số 06.031): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

          + Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

           - Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

          + Về trình độ ngoại ngữ:

          Đối với viên chức khối chuyên môn y, dược:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng.

-          Đối với viên chức khối hành chính:

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí chuyên viên.

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí cán sự.

          c.2) Về trình độ tin học:

          Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

        2. Số lượng viên chức cần tuyển ứng với vị trí việc làm;

- Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 39 người gồm các vị trí cẩn tuyển sau:

+ Bác sĩ hạng III (mã số V.08.01.03):                    06 người

+ Dược sĩ hạng IV (mã số V.08.08.23)                   02 người

+ Điều dưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13)  22 người

+ Kỹ thuật y hạng IV (mã số V.08.07.19)   02 người

+ Hộ sinh hạng IV (mã số V.08.06.16)                  02 người

-          Khối hành chính: 03 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Tổ chức, hành chính, nhân sự (mã số 01.003)  01 người

+ Kế toán viên (mã số 06.031)                                      02 người

- Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 02 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Bảo vệ : 01 người

+ Nhân viên sửa chữa điện, nước, bảo trì thiết bị: 01 người.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển;

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: thời gian 30 ngày kể từ ngày 7/12/2020 đến hết ngày 7/01/2021 ( Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần ).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng tổ chức Hành chính bệnh viện đa khoa Quan Hóa; Khu 4 Thị trấn Hồi Xuân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Số điện thoại liên hệ : 02373.875006 hoặc 0987481776.

   4. Hình thức tuyển dụng;

  4.1. Đối với tuyển dụng viên chức:

  Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

  4.2. Đối với tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Áp dụng hình thức xét tuyển thông qua kiểm tra, sát hạch bằng phỏng vấn trực tiếp.

5. Nội dung xét tuyển viên chức;

- Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a)     Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại

Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2. Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút/ 1thí sinh.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Thời gian, địa điểm xét tuyển;

- Thời gian xét tuyển: dự kiến 18-19 tháng 01 năm 2021; thông tin chi tiết truy cập tại địa chỉ: (http:bvquanhoa.ytethanhhoa.gov.vn, trang thông tin điện tử ngành Y tế và báo Thanh Hóa)

        - Địa điểm xét tuyển: Hội trường tầng II Bệnh viện đa khoa Quan Hóa; Địa chỉ khu IV Thị trấn Hồi Xuân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Bệnh viện đa khoa Quan Hóa thông báo để các thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển ./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ ; Sở Y tế (báo cáo)

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Lưu: VT ; TCHC.

 

GIÁM ĐỐC

 

                       (Đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Lợi

   

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h